Pomocnicze stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora


Komendant 
Morskiego Oddziału SG 
w Gdańsku 


ogłasza nabór na stanowisko:


ADMINISTRATOR KANCELARII JAWNEJ
W WYDZIALE OCHRONY INFORMACJI 
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z przepisami dot. instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej i funkcjonowania kancelarii jawnych.
2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, urządzeń ewidencyjnych służących do rejestrowania wpływających faktur, rachunków, telegramów oraz innej dokumentacji w kancelarii jawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgodnie z dekretacją, wysyłanie dokumentów oraz zapewnienie terminowości i właściwego obiegu dokumentów. 
4. Kompletowanie, przygotowywanie teczek akt oraz sporządzanie spisów akt w celu przekazania ich do właściwego archiwum.
5. Brakowanie dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc” i odnotowanie faktu ich zniszczenia w ewidencji kancelarii.
6. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie,
- umiejętność pracy w zespole i samodzielnie, 
- zdolność do pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych, systematyczność, precyzyjność, dyspozycyjność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność,
- nastawienie na realizację celów, chęć zdobywania nowej wiedzy,
- biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
- poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
- doświadczenie w pracy kancelaryjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Termin składania aplikacji: 20.03.2023 r. na adres 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35 (pocztą tradycyjną lub osobiście) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl
Warunki zatrudnienia:
system wynagrodzenia – miesięczny,

wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 3707,60 do 4352,40 zł.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
e-mailem o ich terminie.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: 
https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html  
 

Metryczka

Data wytworzenia 07.03.2023
Data publikacji 07.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry