Wolne stanowiska w SC

OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko: STARSZY INSPEKTOR W ZESPOLE DS. BHP

                                                                                                                                           Gdańsk, 02.02.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR  w  ZESPOLE DS. BHP  WYDZIAŁU KONTROLI

 

Wymiar etatu: pełny;  Miejsce wykonywania pracy:  Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

2. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie/pracy.

3. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

4. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy/służby.

5. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji, doradztwo z zakresu BHP.

6. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP oraz współpraca przy organizacji szkoleń okresowych.

7. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

8. Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  budynek II piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na  II piętrze, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe w rejon odpowiedzialności służbowej.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie- technik bhp lub wyższe kierunkowe lub podyplomowe BHP

- szkolenie okresowe dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

- biegła znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy; znajomość podstawowych zagadnień dot. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, znajomość metod oceny ryzyka zawodowego, umiejętność argumentowania, ogólna znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej, w tym zagrożeń związanych ze służbą.

- doświadczenie zawodowe: 3 lata udokumentowanego stażu pracy w służbie BHP dla osoby posiadającej tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:    3 lata stażu pracy na stanowisku inspektora ds. BHP lub starszego inspektora ds. BHP.

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

- CV/życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

  zawodowego

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu

  obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.400  (tj. 2.623,38 zł.)   plus dodatek za wysługę lat

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku  z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty  i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się  o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

„Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/rodo/28715,RODO.html”.

 

Termin składania aplikacji: do dnia 19 luty 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 02.02.2019
Data publikacji 02.02.2019
Data modyfikacji 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska-Bury Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Karol Hinc
do góry