Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko: STARSZY REFERENT W KANCELARII OGÓLNEJ GRUPY ZAMIEJSCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ŁEBIE W PLACÓWCE SG WE WŁADYSŁAWOWIE

                                                                                                                             Gdańsk, 02.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

STARSZY REFERENT

W KANCELARII OGÓLNEJ GRUPY ZAMIEJSCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ŁEBIE W PLACÓWCE SG WE WŁADYSŁAWOWIE

 

Wymiar etatu: pełny;  Miejsce wykonywania pracy:  Łeba ul. Jachtowa 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii.
  2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów niejawnych i jawnych  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Systematyczne porządkowanie posiadanego zasobu dokumentów, przygotowanie dokumentacji oraz sporządzanie spisu akt celem przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego MOSG.
  4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z przedłużaniem, skracaniem okresu ochrony dokumentów, zniesieniem lub zmianą klauzul tajności na dokumentacji oraz w urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w placówce.
  5. Ochrona dokumentów niejawnych przechowywanych w kancelarii przed ujawnieniem zawartych w nich informacji nieuprawnionym osobom.
  6. Prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych oraz  jawnych przez wykonawców merytorycznych i technicznych oraz postępowania z dokumentacją niejawną znajdującą się w stanie użytkowników.
  7. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem urządzeń ewidencyjnych poza kancelarią.
  8. Udzielanie informacji interesantom lub kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych placówki lub MOSG.

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniu biurowym na parterze budyku Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,147 – tj. 2149,29 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie
- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania kancelarii tajnej,
- znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, umiejętność organizowania pracy biurowej

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- 3 miesiące doświadczenia w pracy z dokumentacją niejawną
- poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu

  obywatelstwa polskiego.

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: do dnia 18 lutego 2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 02.02.2019
Data publikacji 02.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska-Bury Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
do góry