Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko starszego referenta ds. kancelaryjnych w Placówce SG w Krynicy Morskiej

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na  na stanowisko:

STARSZY REFERENT DS. KANCELARYJNYCH

W PLACÓWCE SG KRYNICA MORSKA

 

Wymiar etatu: pełny;  Miejsce wykonywania pracy:  ul. Wojska Polskiego 1 Krynica Morska

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,279 tj. 2451,77 zł. + dod. za wysługę lat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

       1.  Prawidłowe przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, wysyłanie                     

            i  udostępnianie dokumentów z zachowaniem ustaw i przepis ów wykonawczych w celu

            prawidłowego  obiegu dokumentów w Placówce SG.

      2.   Właściwe prowadzenie ewidencji dokumentów w dokumentacji kancelaryjnej.

      3.   Właściwe ewidencjonowanie nanoszonych zmian klauzul tajności dokumentów w urządzeniach

            ewidencyjnych w celu realizacji wytycznych.

4.      Informowanie bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów w celu eliminacji nieprawidłowych zjawisk.

5.      Systematyczne porządkowanie posiadanych zasobów dokumentów w celu przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum.

6.      Czynny udział w komisjach kontroli dokumentów w zakresie ich właściwego przechowywania i obiegu w celu dokonania kontroli prawidłowości obiegu dokumentacji.

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniu biurowym, budynek parterowy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie

- znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy             

  o ochronie danych osobowych, obsługa komputera (EXEL, OFFICE)

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie wyższe administracyjne

- sumienność, systematyczność oraz duże przywiązywanie wagi do jakości pracy

 

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu

  obywatelstwa polskiego.

 

Inne informacje:

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

„Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/rodo/28715,RODO.html”.

 

Termin składania aplikacji: do dnia 05 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk.

 

Metryczka

Data wytworzenia 15.02.2019
Data publikacji 16.02.2019
Data modyfikacji 15.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska-Bury Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry