Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko specjalisty ds. nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej w WTiZ

 

            Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

                                                                  

specjalisty ds. nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej

w  Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

 

wymiar etatu: pełny, miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1.     Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów w celu dokonania oceny stanu technicznego obiektów.

2.     Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej.

3.     Uczestniczenie w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji.

 

Wymagania niezbędne związane  ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: wyższe techniczne,

- uprawnienia budowlane,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagania dodatkowe związane  ze stanowiskiem pracy:

- zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

- umiejętność obsługi programu kosztorysującego

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                     

praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe, praca na wysokości powyżej 3 m.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy administracyjno - biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na I piętrze, budynek

  2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

 

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie uprawnień budowlanych

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu

  obywatelstwa polskiego.

 

 

Inne informacje:

 

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.885  (tj. 3613,43 zł.) plus dodatek za wysługę lat

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Termin składania aplikacji: do dnia 26 marca 2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu do Urzędu).
 

 

Metryczka

Data wytworzenia 08.03.2019
Data publikacji 09.03.2019
Data modyfikacji 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kozyczkowska-Bury Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry