Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko kierownika zespołu ds. planowania w WTiZ

 

            Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w  Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

                                                                  

kierownik zespołu ds. planowania

w  Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

 

wymiar etatu: pełny, miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1.     Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących rozliczania zadań, sporządzania meldunków, raportów, sprawozdań oraz pism w celu właściwej realizacji zadań.

2.     Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących sporządzania wniosków w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.     Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności  dotyczących przygotowania propozycji do planu inwestycji, planu remontów oraz wymaganych przepisami dokumentów w celu zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

 

 

Wymagania niezbędne związane  ze stanowiskiem pracy:

 

- wykształcenie: wyższe techniczne,

- doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze planowania realizacji robót budowlanych

- znajomość przepisów; prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, oraz przepisów regulujących

   finansowanie inwestycji z budżetu państwa

- umiejętność kierowania zespołem                                                                                                                     

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagania dodatkowe związane  ze stanowiskiem pracy:

- zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe;

 Miejsce i otoczenie organizacyjne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy administracyjno - biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na I piętrze, budynek

  2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

 

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

  zawodowego

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu

  obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze wg. Mnożnika: 1,900  (tj. 3642,19 zł.)  plus dodatek za wysługę lat

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Termin składania aplikacji: do dnia 26 marca 2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu).
 

Metryczka

Data wytworzenia 08.03.2019
Data publikacji 09.03.2019
Data modyfikacji 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska-Bury Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry