Wolne stanowiska w SC

Nabór wśród członków korpusu służby cywilnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej na stanowisko: Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Gdańsk, dnia 12.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE  

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w  Gdańsku ogłasza nabór wśród członków korpusu służby cywilnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej na stanowisko:

Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

wymiar etatu: pełny, miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia Oddziału w sprzęt i materiały w zakresie gospodarki: transportowej, mundurowej, żywnościowej, enegetyczno-paliwowej, sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, narzędziowego, materiałami jednorazowego użytku, materiałami budowlanymi.
  2. Nadzór nad realizacja zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w zakresie: opracowywania programów inwestycyjnych, przygotowywania planów potrzeb i planów remontów, propozycji do planów inwestycyjnych, opracowywania programów funkcjonalno-użytkowych.
  3. Nadzór nad prowadzeniem zamierzeń związanych z realizacją robót remontowych w systemie wykonawstwa zleconego i własnego.
  4. Kierowanie realizacją świadczeń, wynikających z prawa do lokalu mieszkalnego w zakresie: propozycji przydziału lokalu mieszkalnego, wypłaty równoważników za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, pomocy mieszkaniowej, zwrotu kosztów dojazdu, zaopatrzenia mundurowego, żywnościowego i obsługą codzienną środków transportowych.
  5. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki komunalnej Oddziału oraz bieżącą konserwacją obiektów służbowych.
  6. Przeprowadzanie kontroli merytorycznej dokumentów księgowych.
  7. Kierowanie pracami związanymi z przygotowaniem i realizacją umów najmu i użyczenia nieruchomości.
  8. Nadzorowanie i koordynowanie pracami zwiazanymi z działalnością planistyczną i sprawozdawczą wydziału.

Wymagania niezbędne związane  ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze

- doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat w obszarze związanym z zabezpieczeniem technicznym, materiałowym, inwestycyjnym lub remontowym i co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym

- umiejętność stosowania  prawa w praktyce, znajomość kpa

- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych

- umiejętność kierowania zasobami ludzkimi

- umiejętność analitycznego myślenia, redagowania pism, dociekliwość i wnikliwość, komunikatywność, umiejętność negocjacji

- dobra umiejętność obsługi komputera

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane  ze stanowiskiem pracy:

- uprawnienia budowlane

- zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe;

 Miejsce i otoczenie organizacyjne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy administracyjno - biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na I piętrze, budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze wg. Mnożnika: 2,639  (tj. 5058,54 zł.)   plus dodatek za wysługę lat.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Termin składania aplikacji: do dnia 23 kwietnia  2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu)
 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 12.04.2019
Data publikacji 12.04.2019
Data modyfikacji 15.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Górski Naczelnik WKiSZ
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański Wydział Graniczno-Morski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Bogdański
do góry