Wolne stanowiska w SC

Nabór wśród członków korpusu służby cywilnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej na stanowisko starszego inspektora ds. wynagrodzeń

Gdańsk, dnia 16.04.2019 r.

OGŁOSZENIE  

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w  Gdańsku ogłasza nabór wśród członków korpusu służby cywilnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej na stanowisko:

starszego inspektora ds. wynagrodzeń

wymiar etatu: pełny, miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Sporządzanie list wynagrodzeń i innych należności pieniężnych pracowników oraz osób zatrudnianych na umowy zlecenie i o dzieło.
  2. Prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych.
  3. Sporządzanie informacji podatkowych i przekazanie ich pracownikom oraz Urzędom Skarbowym.
  4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalnych w części dotyczącej wysokości osiągniętego wynagrodzenia.
  5. Sporządzanie informacji o wysokości przychodu za pracowników pobierających emerytury i renty i przekazanie ich do właściwych organów emerytalno-rentowych.
  6. Realizacja potrąceń z wynagrodzeń i innych należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Kompletowanie i archiwizowanie list wynagrodzeń i innych dowodów księgowych w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania w archiwum.
  8. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach  dla zainteresowanych pracowników oraz występujących o nie instytucjom zewnętrznych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania niezbędne związane  ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie,

- doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres, dokładność,   wnikliwość, znajomość przepisów prawa z zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, kodeksu pracy z zakresu wynagrodzeń, znajomość ogólnych zasad sporządzania list, znajomość programu MS Office, Exel,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane  ze stanowiskiem pracy:

- znajomość komputerowego programu płacowego,

- praca w obszarze wynagrodzeń.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 Miejsce i otoczenie organizacyjne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy administracyjno - biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na parterze, budynek IV piętrowy, podpiwniczony, bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1,560  (tj. 2990,43 zł)   plus dodatek za wysługę lat.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: do dnia 26 kwietnia  2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu).
 

Metryczka

Data wytworzenia 16.04.2019
Data publikacji 17.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Górski Naczelnik WKiSZ
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański Wydział Graniczno-Morski
do góry