Wolne stanowiska w SC

nabór na stanowisko: STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

                                                                                                                             Gdańsk, 16.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ
PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymiar etatu: pełny;  Miejsce wykonywania pracy:  Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Pobieranie z kancelarii zarejestrowanych dowodów księgowych, ewidencjonowanie w rejestrze otrzymanych rachunków, prowadzenie rejestru VAT oraz ewidencjonowanie analityczne zobowiązań  i należności wg kontrahentów w celu sporządzania sprawozdania z zakresu zobowiązań i należności. 

2. Obsługiwanie bankowości elektronicznej, kontrolowanie stanów środków finansowych na rachunkach oraz kompletowanie wyciągów bankowych w celu dostarczenia niezbędnych informacji finansowych.

3. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno–rachunkowym i przygotowywanie ich do akceptacji celem terminowego uregulowania.

4. Prowadzenie rejestrów i rozliczanie umów z tytułu najmu, dostaw, robót i usług, z tytułu darowizn pieniężnych i rzeczowych w celu dostarczania danych z zakresu współpracy z kontrahentami.

5. Sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty w przypadku nieterminowego regulowania należności, naliczania odsetek oraz sprawdzanie poprawności naliczonych kar zgodnie z umową w celu dostarczenia prawidłowych danych z zakresu windykacji.

6. Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją statystyczną w zakresie należności i zobowiązań w celu ustalenia prawidłowych danych do bilansu.

7. Przeprowadzanie inwentaryzacji należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego   w celu ustalenia prawidłowych danych do bilansu.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym na 1 piętrze w budynku 4 piętrowym, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,667 – tj. 3195,54 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie 1 rok doświadczenia w obszarze księgowości
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odporność na stres
 • wnikliwość, dokładność
 • znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • zgoda na udział w procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • obsługa komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: do dnia 31 maja 2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 16.05.2019
Data publikacji 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
do góry