Wolne stanowiska w SC

na stanowisko: STARSZY INSPEKTOR W SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

                                                                                                                             Gdańsk, 16.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR

W SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH
WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

 

Wymiar etatu: pełny;  Miejsce wykonywania pracy:  Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Sporządzanie dokumentacji w toku prowadzonych wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej postępowań dyscyplinarnych.
  2. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przebiegiem służby funkcjonariuszy.
  3. Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego  oraz stosunku pracy;
  4. Prowadzenie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie przepisów Ustawy o Straży Granicznej (rozdz. 9 Przebieg Służby) oraz przepisów wykonawczych dotyczących służby w Straży Granicznej.
  5. Przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału.
  6. Przygotowywanie analiz sprawozdań w ramach działalności wydziału.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniu biurowym, budynek 3-kondygnacyjny, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,494 – tj. 2863,91 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie
- doświadczenie: 2 lata pracy biurowej w przypadku wykształcenia średniego, przy wykształceniu wyższym prawniczym doświadczenie niewymagane,
- biega znajomość ustawy o Straży Granicznej, kpa
- analizowanie i stosowanie przepisów prawa w praktyce,
- analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów,
- umiejętności redakcyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: wyższe prawnicze,
- 2 lata doświadczenia w komórce kadrowej
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku                     z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się                  o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: do dnia 31 maja 2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 16.05.2019
Data publikacji 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
do góry