Wolne stanowiska w SC

nabór na stanowisko: STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ

                                                                                                                             Gdańsk, 16.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ
WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ

Wymiar etatu: pełny;  Miejsce wykonywania pracy:  Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych związanych z zakupem rzeczowych składników majątku oraz zleconymi usługami w celu realizacji zadań MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Sprawdzanie i fakturowanie otrzymanych dowodów finansowych wydziałów MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych.
  3. Uzgadnianie miesięczne wydatków finansowych z Pionem Głównego Księgowego w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych i nie dopuszczenia do naruszenia dyscypliny budżetowej.
  4. Wystawianie dowodów finansowych w celu obciążenia kontrahentów.
  5. Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych w celu uaktualnienia bazy danych
  6. Przygotowywanie raportów wydatków środków finansowych (miesięcznie i rocznie) wydziałów MOSG do Komendy Głównej SG w celu umożliwienia monitoringu wydatków Wydziału Techniki Morskiej.
  7. Obsługa kancelaryjno–biurowa korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji w Wydziale Techniki Morskiej MOSG
  8. Uczestnictwo w opracowywaniu planu rocznego wydatków budżetowych w Wydziale Techniki Morskiej w celu ich efektywnego wydatkowania.

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniu biurowym, budynek 4 piętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,377 – tj. 2639,63 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie- doświadczenie: 1 rok doświadczenia w obszarze księgowości lub powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji

- obsługa komputera

- łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole,

- znajomość przepisów związanych z finansami publicznymi,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie ekonomiczne,

- 2 lata doświadczenia w obszarze związanymi z finansami publicznymi i analityką podziału środków budżetowych

- zgoda na udział w procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa

- obsługa księgowych programów komputerowych
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: do dnia 31 maja 2019 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 16.05.2019
Data publikacji 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
do góry