Wolne stanowiska w SC

Nabór wewnętrzny na stanowisko starszego inspektora ds. księgowości i rozliczeń

 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko

STARSZEGO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI W SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ W PIONIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy:  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.      Dekretowanie i księgowanie operacji finansowych w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym.

 

2.      Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem ich kompletności, prawidłowości dekretowania oraz pod względem formalno- rachunkowym, w celu zapewnienia rzetelnych danych potrzebnych do analizy budżetu, a także prawidłowego sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

3.      Współuczestniczenie w przygotowywaniu danych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej miesięcznej, kwartalnej i rocznej w celu przesłania ich do Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniu biurowym, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na I piętrze, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin. Podstawowe wyposażenie: komputer, telefon. Oświetlenie zewnętrzne i sztuczne.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnik 1,781 – tj. 3618.92 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: średnie

–    doświadczenie w pracy biurowej: minimum 1 rok w księgowości

 

–    umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność, wnikliwość, znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa,

–    znajomość ustawy o służbie cywilnej

–    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' zastrzeżone''

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    korzystanie z pełni praw publicznych,

–    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

–    znajomość pracy na komputerze,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie.

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: 15 lipca 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/wpływu do Urzędu).

Metryczka

Data wytworzenia 03.07.2020
Data publikacji 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jabłońska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry