Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko inspektora ds. rozliczeń w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

 MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

 

 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.     Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozliczanie prowadzonych robót.

 

2.     Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów.

 

3.     Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej.

 

4.     Przygotowanie zakresów i opisów robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych.

 

5.     Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na realizowane zadnia remontowe i inwestycyjne oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych.

 

6.     Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

 

7.     Przygotowywanie i sporządzanie informacji w związku z realizowanymi zadaniami.

 

8.     Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

 

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m., praca związana z podróżami służbowymi.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnik 2,067 – tj. 3962,31 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: średnie techniczne,

–    doświadczenie: co najmniej 1 rok w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw. 

„branży sanitarnej ''

–    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

–    znajomość przepisów prawo budowlane,

–    obsługa programu kosztorysującego,

–    umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych,

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    korzystanie z pełni praw publicznych,

–    nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”.

Wymagania dodatkowe:

–    znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 2,067 (tj. 4200,06 zł.) plus dodatek za wysługę lat

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych,

- kopia poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”.

 

Termin składania aplikacji: 22 lipca 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/wpływu do Urzędu) kontakt telefoniczny: 58/524-24-83

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Metryczka

Data wytworzenia 08.07.2020
Data publikacji 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jabłońska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry