Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko asystenta ds. zaopatrzenia


 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT DS. ZAOPATRZENIA W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

 MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

 

 

Wymiar etatu: 1/1 ;  Miejsce wykonywania pracy:   80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.     Dokonywanie zakupów sprzętu, narzędzi, materiałów.

 

2.     Współpraca z warsztatem samochodowym MOSG oraz magazynami rzeczowymi SGT w zakresie dostaw materiałów, sprzętu, załadunku i rozładunku.

 

3.     Wykonywanie wymaganej przepisami dokumentacji związanej z zamówieniami, a dotyczącej zakupów i dostaw, w tym wykonywanie projektów umów i przedstawianie ich do opinii radcy prawnemu.

 

4.     Współuczestniczenie w sporządzaniu planu rzeczowo- finansowego Sekcji Gospodarki Transportowej.

 

5.     Terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i innych dokumentów związanych           z działalnością sekcji.

 

6.     Przeprowadzanie analizy rynku przed udzieleniem zamówienia, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

 

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy: praca biurowa, budynek piętrowy bez windy, praca na piętrze, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca związana z podróżami służbowymi, prowadzenie pojazdów służbowych do 3,5t.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: minimum średnie

–    doświadczenie: co najmniej 1 rok w obszarze zaopatrzenia,

powyżej 1,5 roku w administracji,

–    doświadczenie związane z realizacją zaopatrzenia,

–    obsługa komputera i pakietu MS Office,

–    obsługa programu kosztorysującego,

–    ogólna znajomość przepisów prawo zamówień publicznych,

–    prawo jazdy kat. B,

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    korzystanie z pełni praw publicznych,

–    nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE”.

Wymagania dodatkowe:

–    wykształcenie kierunkowe, techniczne lub logistyczne,

–    wiedza dot. budowy pojazdów, zasad działania poszczególnych podzespołów,

–    doświadczenie w branży części zamiennych samochodowych lub/i mechanika pojazdowa,

–    umiejętność pracy w zespole, wnikliwość, skrupulatność, kreatywność,

 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnik 1,481 – tj. 3009,33 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia,

- kopia poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

 

Termin składania aplikacji: 30 lipca 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/wpływu do Urzędu) kontakt telefoniczny: 58/524-21-12

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Metryczka

Data wytworzenia 15.07.2020
Data publikacji 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jabłońska Wydzial Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry