Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko specjalisty w Pionie Głównego Księgowego


 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTA W SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PIONIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.      Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym negocjacje, w celu umożliwienia MOSG zakupu potrzebnych towarów, usług i robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

2.      Udostępnianie dokumentacji przetargowej i korespondencja z wykonawcami w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne.

3.      Dokonywanie wpisów do rejestrów zamówień publicznych w celu kontroli sprawozdawczości.

 

4.      Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań do przekazania do archiwum w celu obowiązkowego ich przechowywania przez określony przepisami okres czasu.

 

5.      Uczestniczenie przy sporządzaniu planów i sprawozdawczości w celu przekazania danych do KGSG oraz resortu MSWiA.

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeni biurowym, praca na I piętrze, budynek 4 piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin. Podstawowe wyposażenie: komputer, telefon. Oświetlenie zewnętrzne i sztuczne.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnik 1,900 – tj. 3860.72 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: wyższe,

–    doświadczenie: minimum 6 miesięcy,

 

–    umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie WINDOWS zwłaszcza MS WORD oraz umiejętność korzystania z INTERNETU,

 

–    znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych,

 

–    umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność, wnikliwość, komunikatywność, kreatywność, odporność na zagrożenia korupcyjne, uczciwość,

–    znajomość ustawy o służbie cywilnej,

–    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' zastrzeżone'',

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    korzystanie z pełni praw publicznych,

–    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

–    wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, budowlane,

–    doświadczenie w obszarze zamówień publicznych,

–    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- doświadczenie 1 rok w obszarze zamówień publicznych,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopia posiadania poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' zastrzeżone'',

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: 30 lipca 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/wpływu do Urzędu).

Metryczka

Data wytworzenia 15.07.2020
Data publikacji 15.07.2020
Data modyfikacji 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jabłońska Wydzial Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry