Wolne stanowiska w SC

Nabór wśród członków korpusu służby cywilnej na stanowisko starszego księgowego w Wydziale Techniki Morskiej


 

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

w Gdańsku

ogłasza nabór wśród członków korpusu służby cywilnej

Morskiego Oddziału Straży Granicznej

na stanowisko:


STARSZY KSIĘGOWY

W SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ
WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ

 

Wymiar etatu: pełny; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.     Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych związanych z zakupem rzeczowych składników majątku oraz zleconymi usługami w celu realizacji zadań wydziałów MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

2.     Sprawdzanie i fakturowanie otrzymanych dowodów finansowych wydziałów MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych.

 

3.     Uzgadnianie miesięczne wydatków finansowych z Wydziałem Finansów MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych i niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny budżetowej.

 

4.     Wystawianie dowodów finansowych w celu obciążenia kontrahentów.

 

5.     Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych w celu uaktualnienia bazy danych.
 

6.      Przygotowywanie raportów wydatków środków finansowych (miesięcznie i rocznie) wydziałów MOSG do Komendy Głównej SG w celu umożliwienia monitoringu wydatków Wydziału Techniki Morskiej.
 

7.      Obsługa kancelaryjno – biurowa korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji w Wydziale Techniki Morskiej MOSG
 

8.      Uczestnictwo w opracowywaniu planu rocznego wydatków budżetowych w Wydziale Techniki Morskiej w celu ich efektywnego wydatkowania.

 

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniu biurowym, budynek 4 piętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,481 – tj. 3009,33 zł. + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: średnie

–    doświadczenie: 1 rok doświadczenia w obszarze księgowości lub powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji

–    obsługa komputera

–    łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole,

–    znajomość przepisów związanych z finansami publicznymi,

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    korzystanie z pełni praw publicznych

–    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

–    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: średnie ekonomiczne,

–    2 lata doświadczenia w obszarze związanymi z finansami publicznymi i analityką podziału środków budżetowych

–    obsługa księgowych programów komputerowych
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopia posiadania poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: do dnia 05 sierpnia 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Metryczka

Data wytworzenia 22.07.2020
Data publikacji 22.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kłosowska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry