Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko inspektora-kierownika kancelarii ogólnej w Placówce SG w Kołobrzegu


 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

    INSPEKTOR – KIEROWNIK KANCELARII OGÓLNEJ

 W PLACÓWCE STRAŻY GRANICZNEJ W KOŁOBRZEGU

 

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy:  78- 100 Kołobrzeg ul. Sikorskiego 7

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Kompletowanie, przekazywanie oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji i korespondencji wychodzącej z kancelarii.

2. Ewidencjonowanie pism wchodzących i wychodzących Placówki SG i Sekcji Nadzoru i Kontroli w celu

    zabezpieczenia prawidłowego obiegu dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokuemntacją.

3. Obsługa dokumentacji niejawnej Placówki, Sekcji Nadzoru i Kontroli oraz Pomorskiego Dywizjonu SG w celu 

    zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

4. Kontrola, nadzór, weryfikacja w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji niejawnej.

5. Wykonywanie protokołów brakowania oraz przygotowywanie na bieżąco dokumentacji w celu jej archiwizacji.

     

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniu biurowym, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin, wymagająca wysiłku umysłowego.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,383 – tj. 2810,20 + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: średnie

–    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa  lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' SCIŚLE TAJNE”

–    znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o służbie cywilnej,

–    umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

–    doświadczenie: powyżej 6 mcy w administracji lub pracy  biurowej

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    korzystanie z pełni praw publicznych,

–    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 

–    co najmniej 3 miesiące doświadczenia w pracy kancelaryjnej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie zgody na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ''ŚCIŚLE TAJNE''

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem  o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: 10 sierpnia 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/wpływu do  Urzędu).

 

Metryczka

Data wytworzenia 27.07.2020
Data publikacji 27.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska Wydzial Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry