Wolne stanowiska w SC

nabór na stanowisko: STARSZY REFERENT W SEKCJI KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU GRANICZNO- MORSKIEGO

                                                                                                                             Gdańsk, 19.08.2020 r.

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór  na stanowisko:

STARSZY REFERENT W SEKCJI KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY

WYDZIAŁU GRANICZNO- MORSKIEGO

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy:  80-563 Gdańsk , ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Ewidencjonowanie, rozdysponowanie i archiwizowanie dokumentów i pism wpływających  i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 2. Obsługa poczty elektronicznej, urządzeń biurowych oraz programów komputerowych koniecznych do wykonywania obowiązków.
 3. Prowadzenie terminarza oraz obsługa organizacyjna spotkań z interesantami w celu zapewnienia właściwej i sprawnej obsługi petentów.

Warunki pracy: praca administracyjno- biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniu biurowym, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne,  praca w pozycji siedzącej, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,411 – tj. 2867,10 + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • obsługa komputera oraz sprzętu biurowego,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa  lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli '' zastrzeżone”,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • doświadczenie w pracy biurowej na podobnym stanowisku -  1 rok,
 • znajomość podstawowych zadań SG i struktur organizacyjnych SG,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie zgody na udział w procedurze uprawniającej do  dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ''zastrzeżone''

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku      z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Termin składania aplikacji: 3 września 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 21.08.2020
Data publikacji 21.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jabłońska
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Ochrony Informacji
do góry