Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko inspektora ds. rozliczeń

Komendant Morskiego Oddziału SG

w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

Wymiar etatu: 1/1 ; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Oliwska 35.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania   z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozliczanie prowadzonych robót 
 2. Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów.
 3. Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej.
 4. Przygotowanie zakresów i opisów robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych.
 5. Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na realizowane zadnia remontowe i  inwestycyjne  oraz  sprawdzanie kosztorysów ofertowych.
 6. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.
 7. Przygotowywanie i sporządzanie informacji w związku z realizowanymi zadaniami.
 8. Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych  w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m., praca związana z podróżami służbowymi.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie techniczne,
 • doświadczenie: co najmniej 1 rok w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw. ,,branży sanitarnej ''
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych,
 • znajomość przepisów prawo budowlane,
 • obsługa programu kosztorysującego,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Inne informacje : wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 2,067 (tj. 4200,06 zł.) plus dodatek za wysługę lat

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych,

- kopia poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „ Zastrzeżone”.

 

Termin składania aplikacji: 28 września 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/wpływu do Urzędu) kontakt telefoniczny: 58/524-24-83.

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Metryczka

Data wytworzenia 11.09.2020
Data publikacji 12.09.2020
Data modyfikacji 11.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anetta Kożyczkowska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry