Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Kadr i Szkolenia

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR W WYDZIALE KADR I SZKOLENIA

Wymiar etatu: pełny; Miejsce wykonywania pracy: 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby    w Straży Granicznej poprzez przyjmowanie dokumentów, ich analizę, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, kierowanie na kolejne etapy postępowania w celu prawidłowego prowadzenia rekrutacji;

2)      prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej poprzez przyjmowanie dokumentów, ich analizę, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, kierowanie na kolejne etapy postępowania w celu prawidłowego prowadzenia rekrutacji

3)      odbieranie dokumentów, korespondencji kandydatów oraz prowadzenie ewidencji aplikacji w celu zapewnienia właściwego rejestru kandydatów do służby przygotowawczej

4)      opracowanie pism na polecenie kierownika sekcji w celu wsparcia w bieżącej pracy sekcji

5)      sporządzanie wykazu dokumentów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym w celu przeprowadzenia brakowania oraz zniszczenia jawnych dokumentów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym kategorii „Bc”, będących na ewidencji komórek organizacyjnych

6)      przeprowadzanie informacyjnych rozmów telefonicznych z kandydatami do służby w sprawach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, obsługiwanie poczty elektronicznej w celu udzielania odpowiedzi kandydatom zwracającym się o informację w sprawie rekrutacji

7)      kompletowanie i przekazywanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendantowi oraz Naczelnikowi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w sekcji

8)      udział w targach pracy, przygotowywanie informacji do prasy oraz na strony internetowe   w celu bieżącego informowania o prowadzonym naborze

 

Warunki pracy: praca administracyjno- biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy: budynek III piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na parterze, oświetlenie dzienne         i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie średnie

- znajomość ustawy o Straży Granicznej i aktów wykonawczych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie informacji niejawnych

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe, 1 rok doświadczenia pracy w kadrach.

Wymagania dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

  zawodowego

-  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawiającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne''.

 

Inne informacje:

 

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1,481 (tj. 3009 zł.)   plus dodatek za wysługę lat

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

 

Termin składania aplikacji: do dnia 18 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk.

Metryczka

Data wytworzenia 04.09.2020
Data publikacji 07.09.2020
Data modyfikacji 07.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jabłońska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry