Wolne stanowiska w SC

Nabór wewnętrzny wśród członków korpusu służby cywilnej na stanowisko starszego księgowego w Wydziale Techniki Morskiej

 

Komendant Morskiego Oddziału SG

w Gdańsku

ogłasza nabór wewnętrzny

na stanowisko:

STARSZY KSIĘGOWY W SEKCJI TECHNIKI SPECJALNEJ WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ

 MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

 

 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.     Prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku w celu prawidłowej realizacji zadań Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki Morskiej MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Wykonywanie, rejestrowanie i księgowanie dowodów materiałowych i przychodowo – rozchodowych w celu prawidłowej realizacji zaopatrzenia dla granicznych jednostek organizacyjnych.

3.     Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych w celu uaktualnienia bazy danych.

4.     Przygotowanie ewidencji do inwentaryzacji, uzgadnianie ewidencji głównej rzeczowych składników majątku z granicznymi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowej gospodarki rzeczowymi składnikami majątku.

5.     Przygotowywanie protokołów szkód, prowadzenie ewidencji i archiwizacja szkód będących w merytorycznym zainteresowaniu Wydziału Techniki Morskiej w celu prawidłowych procedur związanych z likwidacją szkód.

6.     Wykonywanie sprawozdań kwartalnych rzeczowych składników majątku i uzgadnianie miesięczne  z Wydziałem Finansów MOSG w celu prawidłowej realizacji gospodarki rzeczowymi składnikami majątku.

7.     Wykonywanie do Komendy Głównej Straży Granicznej sprawozdań rocznych stanów ilościowych i jakościowych oraz ruchów składników mienia z zakresu techniki specjalnej organizacyjnych komórkach organizacyjnych MOSG.

 

 

Warunki pracy: praca administracyjno - biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca biurowa, budynek III piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne., praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

–    wykształcenie: średnie,

–    znajomość obsługi komputera,

–    łatwość komunikacji,

–    umiejętność pracy w zespole,

–    znajomość przepisów związanych z prowadzeniem księgowości rzeczowych składników majątku,

–    doświadczenie min. 1 rok w pracy biurowej,

–    posiadanie obywatelstwa polskiego,

–    korzystanie z pełni praw publicznych,

–    nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”.

Wymagania dodatkowe:

–    wykształcenie ekonomiczne,

–    obsługa programu komputerowego Fortech ŚT i innych programów księgowych i wdrażanych w MOSG,

–    obsługa księgowych programów komputerowych,

–    min. 0,5 roku doświadczenia w zakresie księgowości.

 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,481 – tj. 3009,33 zł. + dodatek za wysługę lat.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”.

 

Termin składania aplikacji: 29 września 2020 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/wpływu do Urzędu) kontakt telefoniczny: 58/524-24-83

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Metryczka

Data publikacji 15.09.2020
Data modyfikacji 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jabłońska Wydzial Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz BOGDAŃSKI
do góry