Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

Komendant
Morskiego Oddziału SG
w Gdańsku


ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR W SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ
W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie i dokonywanie wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych MOSG z terenu Województwa Pomorskiego w celu posiadania wiedzy o stanie technicznym budynków i budowli.
2. Prowadzenie bieżącej ewidencji pobranych przez pracowników Zespołu Konserwacji materiałów w celu ich rozliczania. 
3. Opracowywanie dokumentacji technicznej i przygotowywanie wniosków do właściwych urzędów administracji lokalnej w zakresie zgłoszeń lub pozwoleń na budowę w celu ich realizacji. 

Warunki pracy: praca administracyjno – biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie budowlane
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu budynkami, 
- posiadanie uprawnień budowlanych,
- znajomość przepisów ustawy „Prawo budowlane”,
- obsługa programów MS Office/Open Office,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo,
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji procesu budowlanego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopia uprawnień budowlanych, 
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne    przestępstwo skarbowe.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze - mnożnik 1,992 – tj. 4047,66 zł  + dodatek za wysługę lat.

Termin składania aplikacji: do dnia 26 stycznia 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do urzędu)
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

Metryczka

Data wytworzenia 12.01.2023
Data publikacji 12.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry