Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko: STARSZY INSPEKTOR SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH w WYDZIALE KADR I SZKOLENIA MORSKIEGO OSG

Gdańsk, 17.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

 

STARSZY INSPEKTOR SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH
W WYDZIALE KADR I SZKOLENIA

MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

 

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy:  Gdańsk, ul. Oliwska 35

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1. Aktualizuje system kadrowy w oparciu o który funkcjonuje Centralny Model Administracyjny SG oraz podsystemy.

2. Wprowadza niezbędne dane do systemu kadrowego (rozkazy personalne, nagrodowe, meldunki, zmiany nazwiska).

3. Przekazuje transmisję danych z systemu kadrowego do Pionu Głównego Księgowego w oparciu o które naliczane są wypłaty dla funkcjonariuszy.

4. Prowadzi bazę kadrową na podstawie której generowane są rozkazy dla funkcjonariuszy.

5. Wprowadza do systemu kadrowego orzeczenia lekarskie, a następnie wpina do Teczek Akt Osobowych funkcjonariuszy.

6. Wprowadza do systemu kadrowego oraz opracowuje w kartach oraz w TAO meldunki funkcjonariuszy dotyczące urodzenia się dzieci, zmiany nazwiska, zawarcia związku małżeńskiego, zmiany adresów, zmiany dokumentów.

7. Przygotowuje dane kadrowe dotyczące funkcjonariuszy do sprawozdań i na potrzeby komórek organizacyjnych.

8. Aktualizuje i wprowadza zmiany w systemie Punktualnik.

9. Aktualizuje i wprowadza zmiany w systemie CBD SG SWK.

 

Warunki pracy: praca administracyjno - biurowa.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek IV piętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca  przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie dzienne i sztuczne.

 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze - wg mnożnika 1,833– tj. 3724,58 zł. brutto + dodatek za wysługę lat.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie,
- doświadczenie: min. 1,5 roku pracy w systemach lub min. 1 rok pracy w kadrach,

- biegła obsługa komputera,
- znajomość przepisów regulujących stosunek służbowy funkcjonariuszy SG,

- znajomość programów komputerowych, systemów kadrowych funkcjonujących w SG,

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 

- wykształcenie techniczne komputerowe,

- min. 1 rok doświadczenia w pracy na systemach komputerowych,

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne    przestępstwo skarbowe.

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

 

Termin składania aplikacji: do dnia 31 stycznia 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

Metryczka

Data wytworzenia 16.01.2023
Data publikacji 17.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Organizacji i Promocji
do góry