Wolne stanowiska w SC

Nabór na stanowisko: INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ w WYDZIALE TECHNIKI i ZAOPATRZENIA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Gdańsk, 17.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ  W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

 MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Wymiar etatu: 1/5 ; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozliczanie prowadzonych robót budowlanych.

2. Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów.

3. Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej.

4. Przygotowanie zakresów i opisów robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych.

5. Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na realizowane zadnia remontowe i inwestycyjne oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych.

6. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

7. Przygotowywanie i sporządzanie informacji w związku z realizowanymi zadaniami.

8. Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z podróżami służbowymi.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie techniczne,

- doświadczenie: co najmniej 1 rok w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw.

,,branży sanitarnej '',

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,

- obsługa programu kosztorysującego,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Inne informacje : wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 0,461 (tj. 936,73 zł. brutto + dodatek za wysługę lat).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

 skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

zawodowego,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych,

- kopia poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „ zastrzeżone”.

Termin składania aplikacji: 31 stycznia 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres:

Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Kontakt: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się

o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

 

Metryczka

Data wytworzenia 16.01.2023
Data publikacji 17.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft
Osoba udostępniająca informację:
Karol HINC Wydział Organizacji i Promocji
do góry