Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. uposażeń

Komendant 
Morskiego Oddziału SG 
w Gdańsku 

ogłasza nabór na stanowisko:
STARSZY INSPEKTOR DS. UPOSAŻEŃ PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 W MORSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ
Wymiar etatu: 1/1 Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Sporządzanie list uposażeń i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy w celu zabezpieczenia terminowych wypłat.
2. Prowadzenie na bieżąco kart uposażeń funkcjonariuszy w celu zapewnienia aktualnej informacji o dokonanych wypłatach i przysługujących składnikach uposażenia.
3. Sporządzanie informacji podatkowych w celu terminowego przekazania ich funkcjonariuszom oraz właściwym Urzędom Skarbowym.
4. Przyjmowanie do realizacji potrąceń z uposażeń w celu ujęcia ich na listach uposażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przygotowywanie informacji dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy nie posiadających praw emerytalnych w celu przekazania ich do dalszego naliczenia i odprowadzenia do ZUS należnych składek. 
6. Sporządzanie zaświadczeń o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnych w celu przekazania ich za pośrednictwem Wydziału Kadr i Szkolenia do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW.
7. Kompletowanie i archiwizowanie uposażeń i innych dowodów księgowych w celu zapewnienia właściwego przechowywania w archiwum.
8. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach w celu przekazania ich zainteresowanym funkcjonariuszom oraz występującym o nie instytucjom zewnętrznym.

Warunki pracy: praca administracyjno - biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie,
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej, 
- znajomość przepisów prawa z zakresu uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy SG, podatku dochodowego od osób fizycznych, znajomość ogólnych zasad sporządzania list,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres, dokładność, wnikliwość,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”.
Wymagania dodatkowe:
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy o podobnym charakterze,
- znajomość komputerowego programu płacowego, 
- znajomość programów biurowych. 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika: 1,989 – tj. 4356,80 zł + dodatek za wysługę lat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „poufne”.

Termin składania aplikacji: 23 marca 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu do Urzędu) kon-takt telefoniczny: 58/524-21-84.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
 https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html  

Metryczka

Data wytworzenia 09.03.2023
Data publikacji 10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry