Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. rozliczeń

Komendant 
Morskiego Oddziału SG 
w Gdańsku 

ogłasza nabór na stanowisko:
INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
 MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Wymiar etatu: 1/5; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz rozliczanie prowadzonych robót budowlanych.
2. Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów.
3. Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej.
4. Przygotowanie zakresów i opisów robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych.
5. Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na realizowane zadnia remontowe i inwestycyjne oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych.
6. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.
7. Przygotowywanie i sporządzanie informacji w związku z realizowanymi zadaniami.
8. Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z podróżami służbowymi.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie techniczne,
- doświadczenie: co najmniej 1 rok w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw. 
,,branży sanitarnej '',
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,
- obsługa programu kosztorysującego,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidzianych,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 0,461 (tj. 1009,79 zł. brutto + dodatek za wysługę lat).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
 skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych,
- kopia poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „zastrzeżone”.

Termin składania aplikacji: 28 marca 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres:
Morski Oddział SG ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Kontakt: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – dane osobowe
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html 
 

Metryczka

Data wytworzenia 14.03.2023
Data publikacji 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry