Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora - kierownika kancelarii jawnej

 

Komendant
Morskiego Oddziału SG
w Gdańsku


ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR – KIEROWNIK KANCELARII JAWNEJ

W WYDZIALE OCHRONY INFORMACJI

MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

Wymiar etatu: 1/1 Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Oliwska 35

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii jawnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wytycznymi przełożonych.

2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów jawnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii jawnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych.

4. Kompletowanie i przygotowanie akt zakończonych spraw w celu przekazania do właściwego archiwum.

5. Prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania.

6. Prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli sposobu wytwarzania dokumentów jawnych przez wykonawców merytorycznych i technicznych oraz postępowania z dokumentacją jawną znajdującą się na stanie użytkowników.

7. Rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników MOSG z posiadanej na stanie dokumentacji w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub pracy albo przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej SG.

 

Warunki pracy: praca administracyjno - biurowa.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie,

- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obiegiem dokumentacji jawnej,

- znajomość przepisów zawartych w instrukcji kancelaryjnej,

- obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

- sumienność i dokładność,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,tajne”.

 

Wymagania dodatkowe:

- min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obiegiem dokumentacji jawnej,

- obsługa sprzętu biurowego,

- szkolenie z ochrony informacji niejawnych.

 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika: 1,797 – tj. 3936,23 zł + dodatek za wysługę lat.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „tajne”.

Termin składania aplikacji: 30 marca 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu do Urzędu) kontakt telefoniczny: 58/524-21-84.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

 https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html  

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 16.03.2023
Data publikacji 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry