Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora

Komendant
Morskiego Oddziału SG
w Gdańsku


ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR W SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: ul. Oliwska 35, Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w tym negocjacje) w celu umożliwienia MOSG realizacji potrzebnych dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Korespondencja z wykonawcami w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.Dokonywanie wpisów do rejestrów zamówień publicznych (w tym rejestrów w wersji elektronicznej) w celu kontroli i sprawozdawczości.

4. Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań do przekazania do archiwum w celu obowiązkowego ich przechowywania przez określony okres czasu.

5. Sporządzanie planów i sprawozdawczości MOSG w celu przekazania danych do KGSG oraz resortu MSWiA.

 

Warunki pracy: praca administracyjno – biurowa.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: budynek III piętrowy bez windy, praca na I piętrze, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na I p., praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie,

- min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego dowolnego,

- znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych,

- umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, wnikliwość, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, odporność na zagrożenie korupcyjne, uczciwość,

- umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie MS Office,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”.

 

Wymagania dodatkowe:

- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,909 – tj. 4181,57 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „poufne”.

 

Termin składania aplikacji: 31 marca 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu do Urzędu).

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

Metryczka

Data wytworzenia 16.03.2023
Data publikacji 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Kreft, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry