Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY REFERENT W KANCELARII OGÓLNEJ

W PLACÓWCE STRAŻY GRANICZNEJ W ELBLĄGU

 

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: 82-300 Elbląg ul. Kotwicza 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie materiałów, zachowanie postanowień ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych.
 3. Udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym.
 4. Wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania.
 5. Egzekwowanie zwrotu materiałów.
 6. Ochrona materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 7. Informowanie bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia materiałów.
 8. Systematyczne porządkowanie posiadanego zasobu materiałów oraz przygotowywanie ich do przekazania do archiwum.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniu biurowym, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,644 – tj. 3601,09 + dodatek za wysługę lat

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie,
 • obsługa komputera (excel, office),
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • znajomość aktów prawnych dot. funkcjonowania kancelarii ogólnej w celu zapewnienia właściwego sporządzania, obiegu i zabezpieczenia dokumentów,
 • sumienność, systematyczność, duże przywiązywanie wagi do jakości pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli '' SCIŚLE TAJNE”
 • kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • doświadczenie zawodowe - 6 miesięcy
 • praca w służbie cywilnej
 • znajomość procedur i przepisów związanych z obiegiem dokumentów niejawnych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczeniu o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01sierpnia 1972r.)

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie zgody na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ''ŚCIŚLE TAJNE''

Termin składania aplikacji: 26 września 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu).

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem      o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Metryczka

Data wytworzenia 12.09.2023
Data publikacji 12.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Tkacz, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry