Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora

Komendant
Morskiego Oddziału SG
w Gdańsku

 

ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR ZESPOŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

Wymiar etatu: 1/1; Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia uprawnień funkcjonariuszy do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.

2.Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia uprawnień funkcjonariuszy do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

3.Prowadzenie korespondencji w sprawach mieszkaniowych z zachowaniem właściwych terminów.

4.Bieżąca analiza potrzeb w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe celem realizacji uprawnień do świadczeń wraz ze sporządzaniem zapotrzebowania na środki finansowe.

5.Prowadzenie ewidencji lokali i świadczeniobiorców celem sporządzania okresowych i doraźnych sprawozdań.

6.Prowadzenie teczek mieszkaniowych.

7.Prowadzenie spraw związanych z wykupem lokalu.

 

Warunki pracy: praca administracyjno – biurowa.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: budynek 2 kondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie,

- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,

- znajomość KPA i KC,

- obsługa komputera (arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu),

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, umiejętność analitycznego myślenia,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

- wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny- własnoręcznie podpisane

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

 

Termin składania aplikacji: 29 września 2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu do Urzędu).

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub

e-mailem o ich terminie.

 

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,708 – tj. 3741,29 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

 

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie

Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html   

Metryczka

Data wytworzenia 15.09.2023
Data publikacji 15.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Tkacz, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry