Wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego księgowego

Komendant 
Morskiego Oddziału SG 
w Gdańsku 

ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY KSIĘGOWY SEKCJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KWATERUNKOWEJ
W WYDZIALE TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
 

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, i elektronarzędzi w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji finansowej i ilościowej dotyczącej posiadanego asortymentu.
2. Prowadzenie dokumentacji księgowej środków finansowych (w tym dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów zewnętrznych) przyznanych na zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i elektronarzędzi w celu ich wykorzystania w procesie remontów, konserwacji, napraw, itp.),
3. Wystawianie dokumentów rozchodowo – przychodowych w zakresie materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i elektronarzędzi w celu ich wykorzystania w procesie remontów, konserwacji, napraw, itp.),
4. Współudział w planowaniu wydatków budżetowych (rocznych, miesięcznych, bieżących w miarę potrzeb) w zakresie materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i elektronarzędzi w celu zabezpieczenia bieżących i przyszłych potrzeb MOSG.
5. Wykonywanie sprawozdań materiałowo – finansowych z realizacji wydatków budżetowych w cyklach półrocznych i rocznych w celu przekazania do Wydziału Finansów i jednostki nadrzędnej. 

Warunki pracy: praca administracyjno – biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie, 
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
- obsługa komputera (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny),
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, skrupulatność, dokładność, 
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
- złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.),
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości materiałowej lub finansowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne    przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.).

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze - mnożnik 1,690 – tj. 3701,86 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Termin składania aplikacji: do dnia 28.09.2023 r. w Kancelarii Jawnej Morskiego Oddziału SG; lub na adres: Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Klauzula informacyjna – Dane Osobowe
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

Metryczka

Data wytworzenia 18.09.2023
Data publikacji 18.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Tkacz, Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA-WENSIERSKI
do góry