Ogłoszenia o zbyciu mienia

Ogłoszenie: wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wydzialu Techniki i Zaopatrzenia MOSG

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majaku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz.U.2019.2004) Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku dysponuje zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchowego Wydziału Techniki  i Zaopatrzenia.

Wnioski o pozyskanie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego należy składać do dnia 16.11.2020r.

  • na adres e-mail: daniel.koza@strazgraniczna.pl
  • lub bezpośrednio do godziny 15.00 w Kancelarii Ogólnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
  • lub listownie na adres: Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. SG Karola Bacza ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk.

W przypadku wniosków składanych listownie decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ww. Rozporządzeniem przekazanie mienia odbywa się na wniosek, który powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie mienia,
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (proszę o podawanie liczby porządkowej według wykazu),
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,
  • pisemne uzasadnienie wniosku.

Wnioski, które nie będą spełniać wymogów formalnych oraz dostarczone zostaną po terminie nie będą rozpatrywane!

Ponadto informuję, że o pozyskanie danych składników majątku ruchomego mogą ubiegać się jedynie podmioty wskazane w ww. Rozporządzeniu.

Do kontaktów wyznaczono:

ppor. SG Karolina Grota 58 524 2120

st. sierż. SG Daniel Koza 58 524 2185

Metryczka

Data wytworzenia 02.11.2020
Data publikacji 02.11.2020
Data modyfikacji 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz BOGDAŃSKI Wydział Graniczno-Morski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz BOGDAŃSKI
do góry