Dostęp do informacji - Dostęp do informacji publicznej - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 j.t.).

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej


W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną
(w załączeniu):


Komendant
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Oliwska 35
80 – 563 Gdańsk

Adres e-mail: komendant.mosg@strazgraniczna.pl  lub  mosg@strazgraniczna.pl

 

Dziennikarzom, agencjom prasowym, radiowym lub telewizyjnym informację publiczną udostępnia Rzecznik Prasowy Komendanta Morskiego Straży Granicznej.

Rzecznik Prasowy

Tel. +48 (58) 524 20 10

Adres e-mail: rzecznik.mosg@strazgraniczna.pl

 

Zainteresowany ma prawo do uzyskania każdej informacji o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.
Zainteresowanemu przysługuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta przygotowywana jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej poprzez techniczne przekształcenie informacji, obejmujące zmianę formy, a nie treści, np. przeniesienie na inny nośnik, kopiowanie i skanowanie dokumentów, sporządzanie zestawień, spisanie przebiegu posiedzenia zarejestrowanego magnetofonem lub innymi środkami technicznym. Informacja taka udostępniana jest w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji.

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Informację publiczną udostępnia, albo wydaje decyzję o odmowie udostępnienia lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, Komendant MOSG. Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej prowadzi Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji MOSG.

Informację publiczną będącą w dyspozycji Komendantów Placówek lub Dywizjonów Straży Granicznej MOSG udostępnia właściwy Komendant Placówki lub Dywizjonu Straży Granicznej MOSG.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem przypadków, gdy jej przygotowanie spowoduje dla Straży Granicznej dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. W takim przypadku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej zastrzega sobie prawo pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych.

Udostępnienie informacji w BIP wyłącza możliwość udostępnienia przez Komendanta MOSG informacji publicznej na wniosek w zakresie, w jakim ta informacja została udostępniona w BIP. Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych oraz informacji publicznych udostępnianych na zasadach i w trybie określonym w innych ustawach.

Przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Metryczka

Data wytworzenia 21.06.2016
Data publikacji 21.06.2016
Data modyfikacji 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Jaszewski Wydział Ochrony Informacji MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry