Obsługa osób niesłyszących - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób niesłyszących

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniemych w Morskim Oddziale Straży Granicznej

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U z 2011 r. nr 209 poz. 1243 z póź.zm.) Morski Oddział Straży Granicznej udostępnia osobom doświadczającym (trwale lub okresowo) trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej ”osobami uprawnionymi” następujące usługi umożliwiające, bądź wspierające kontakt z funkcjonariuszami/pracownikami Oddziału:

 • z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z MOSG.

Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Komendzie MOSG. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

 • z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

MOSG zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJN (polski język migowy), SJM 9system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, w terminie co najmniej 3 dni roboczych poprzedzających datę planowanej wizyty w Oddziale, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej,
 • wskazanie wybranej metody komunikowania się,
 • propozycja terminu i godziny spotkania,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt ze zgłaszającym, na który zostanie nadesłana informacja zwrotna dotycząca realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w postaci zapewnienia usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika we wskazanym w zgłoszeniu terminie, Oddział zobowiązany jest do poinformowania osoby uprawnionej o zaistniałym fakcie (wraz z podaniem uzasadnienia), z równoczesnym wskazaniem propozycji innych możliwych terminów wizyty/spotkania, bądź innej metody/sposobu kontaktu:

 • ze środków wspierających komunikowanie się.

MOSG zapewnia następujące formy komunikowania się:

 • osobiste stawiennictwo,
 • poczta tradycyjna,

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35, 80 - 563 Gdańsk

 • telefon: +48 (58) 524 20 90, +48 (58) 524 20 91,
 • fax: +48 (58) 524 27 01,
 • poczta elektroniczna: mosg@strazgraniczna.pl,
 • elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl.

Metryczka

Data publikacji 15.12.2015
Data modyfikacji 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Jaszewski Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry