Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.  Zasady i tryb  udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w Ustawie z dnia  25  lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016.352).

 

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania 
będących w posiadaniu Morskiego Oddziału Straży Granicznej

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej  (www.bip.mosg.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP MOSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP MOSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.  

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 

 w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP MOSG oraz serwisie internetowym:

 

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP MOSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej”;
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej;

 

 -  w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Oddziału określi warunki udostępnieni informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

IV. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania na wniosek

 

1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP MOSG, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczna na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;  

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 94).

Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

 

Wydział Ochrony Informacji

Morskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Oliwska 35

80 – 563 Gdańsk

 

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 64, poz. 565 z późn. zm). Wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego możliwy jest do pobrania i złożenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej utworzonej w BIP MOSG (www.bip.morski.strazgraniczna.pl).

4.    W przypadku nie spełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w    terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5.    Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy  o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

V. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

 

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu  ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie  informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 17 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352), a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników informacji;
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania;
 • koszty przekazania informacji publicznej;

 

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.   

 

VI. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Sprzeciw składa się do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji publicznej lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Od decyzji Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych.

3. Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat oraz do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) z tym, że:

 • odwołanie od tych decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dn
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeśli jest znana, albo licencjodawcy. Od którego Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej uzyskał dany utwór.

4.     Od decyzji ostatecznych w sprawach udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skarg;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę;

 

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2016
Data modyfikacji 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Jaszewski
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry