Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

 
Informujemy, że Komendant Morskiego Oddziału SG od 15 czerwca 2020 roku wznawia nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. Limit przyjęć na rok 2020 wynosi do 60 osób.

Wydział Kadr i Szkolenia
Sekcja Organizacji i Naboru
ul. Oliwska 35
80 – 563 Gdańsk
tel. (58) 524-24-24
(58) 524-21-15
nabor.mosg@strazgraniczna.pl

Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu
Sekcja Osobowo Szkoleniowa
ul. Grodzka 4
72-600 Świnoujście
tel. (91) 322-52-63
(91) 322-52-10
(91) 322-52-61

PSG w Krynicy Morskiej
(55) 246 85 00

PSG w Elblągu 
(55) 237 64 32

PSG we Władysławowie
(58) 674 43 27, 674 43 28

PSG w Ustce
(59) 815 53 10, 815 53 00

PSG w Kołobrzegu
(94) 358 02 04, 358 02 13

PSG w Kołobrzegu
Grupa Zamiejscowa z siedzibą w Darłowie
ul. O. D. Tynieckiego 33
76-150 Darłowo
(94) 314 04 20, 797 337 231

PSG w Szczecinie
(91) 466 55 63, 466 52 74

 

SŁUŻBĘ W STRAŻY GRANICZNEJ MOŻE PEŁNIĆ OSOBA:
  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust.1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.),
  • o nieposzlakowanej opinii,
  • nie karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.).Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP obejmuje:

1. Osobiste złożenie w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr Szkolenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnego podania o przyjęcie do służby w SG.  Do złożonego przez kandydatkę/ta podania o przyjęcie do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej kierowanego do Komendanta MOSG, należy dołączyć:  

- wypełniony kwestionariusz osobowy,

- dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

- kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

- w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

- kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki),

- kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

 

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

- oryginały wyżej wymienionych dokumentów,

- posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),

Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej, motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

3. Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

 

II ETAP obejmuje:

Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin albo Kętrzyn) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG. Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.


Drugi etap postępowania składa się z:

- testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej przykładowe testy znajdziesz na stronach internetowych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie,

- testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, francuskiego),

- testu sprawności fizycznej,

- rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryczka

Data publikacji 10.06.2020
Data modyfikacji 10.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Górski Wydział Kadr i Szkolenia MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. GRUCHALLA
do góry