Informacja w sprawie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacja w sprawie skarg i wniosków

 

Komendant
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

oraz w jego imieniu osoby z Wydziału Kontroli

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

w dni powszednie w godz. urzędowania od 7.30 do 15.30
i w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 16.30

w siedzibie Morskiego Oddziału SG w Gdańsku, ul. Oliwska 35

Skargi i wnioski można wnosić do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej: 
- pisemnie na adres: ul. Oliwska 35, 80 – 563 Gdańsk,
- za pomocą telefaksu na numer sekretariatu Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej
+48 58 524 20 02 lub Wydziału Kontroli +48 58 524 27 11,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: komendant.mosg@strazgraniczna.pl lub wk.mosg@strazgraniczna.pl,
- za pośrednictwem e-PUAP,
- ustnie do protokołu.


Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona, powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia.

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
    Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

UWAGA !!!
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 06.03.2012
Data modyfikacji 27.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jóźwiak
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz T. Gruchalla
do góry