Ewidencja i rejestry

Wykaz urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii jawnej

 • Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Dziennik korespondencji dokumentów wchodzących,
 • Dziennik korespondencji dokumentów wychodzących,
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli,
 • Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych,
 • Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów,
 • Wykaz przesyłek nadanych,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Dziennik korespondencji – rozkazy personalne,
 • Dziennik korespondencji – prośby,
 • Dziennik korespondencji – wnioski cudzoziemców,
 • Dziennik korespondencji dokumentów WOI,
 • Dziennik korespondencji – decyzje Komendanta MOSG,
 • Dziennik korespondencji – porozumienia Komendanta MOSG,
 • Dziennik korespondencji – postanowienia Komendanta MOSG,
 • Dziennik korespondencji – akty normatywne KGSG,
 • Dziennik korespondencji – oferty na zamówienia publiczne.   

Wykaz urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej

 • Rejestr dzienników ewidencji i teczek,
 • Dziennik ewidencyjny – akty normatywne KGSG,
 • Dziennik ewidencyjny – akty normatywne Komendanta MOSG,
 • Dziennik ewidencyjny – rozkazy personalne Komendanta MOSG,
 • Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą dla korespondencji wchodzącej,
 • Dziennik ewidencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą dla korespondencji wychodzącej,
 • Dziennik ewidencyjny do rejestrowania oświadczeń majątkowych,
 • Dziennik ewidencyjny do rejestrowania korespondencji ZSRN,
 • Dziennik faksów dla korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
 • Rejestr wydanych przedmiotów,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Książka ewidencji haseł do systemów teleinformatycznych,
 • Wykaz przesyłek nadanych,
 • Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych dokumentów,
 • Wykaz osób przebywających w Kancelarii Tajnej MOSG,
 • Książka doręczeń depozytów Kancelaria Tajna MOSG,
 • Wykaz depozytów,
 • Książka doręczeń szyfrofaksów,
 • Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych z niejawnych SWSK w Komendzie MOSG,
 • Wykaz osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych MOSG,
 • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w MOSG albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
 • Wykaz  osób zatrudnionych lub pełniących służbę w MOSG albo wykonujących czynności zlecone, którym cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa,
 • Wykaz  osób zatrudnionych lub pełniących służbę w MOSG albo wykonujących czynności zlecone, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Spis zawartości teczki/depozytu,
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych,
 • Karta zapoznania się z dokumentem,
 • Przegląd dokumentów zbioru,
 • Karta kontrolna,
 • Wykaz pomieszczeń/obszarów, w których dopuszcza się przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej w MOSG,
 • Wykaz upoważnień do wykonywania czynności kancelaryjnych wydanych przez Pełnomocnika Ochrony MOSG,
 • Rejestr wniosków o przydzielenie depozytu MOSG,
 • Książka ewidencji kluczy zapasowych od pomieszczeń służbowych zdeponowanych w Kancelarii Tajnej MOSG,
 • Wykaz kluczy zapasowych od pomieszczeń służbowych zdeponowanych w Kancelarii Tajnej MOSG,
 • Książka wyznaczania funkcjonariuszy/pracowników Komendy MOSG do konwojowania lub przewozu niejawnych przesyłek służbowych

Dokumentacja ochrony fizycznej obiektów

 • Książka ewidencji przepustek i kart dostępu (stałych i okresowych) oraz przepustek samochodowych
 • Plan służb (pracy)
 • Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie
 • Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania
 • Wykaz kluczy zapasowych
 • Książka wyznaczenia funkcjonariuszy i pracowników do służby ochrony
 • Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy
 • Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom
 • Książka ewidencji zdeponowanych przedmiotów
 • Książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu
 • Dziennik służby - SWK
 • Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu Komendy MOSG

Dokumentacja poczty specjalnej

 • książka ewidencji poczty specjalnej
 • książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników poczty specjalnej do konwojowania
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych

Ewidencja archiwalna prowadzona w Archiwum Zakładowym komendy MOSG:

 • Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych;
 • Spisy akt przekazanych (zdawczo-odbiorcze) z komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych MOSG do Archiwum Zakładowego Komendy MOSG;
 • Spisy akt przekazanych (zdawczo-odbiorcze) z  Archiwum Zakładowego Komendy MOSG do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie;
 • Karty udostępnienia akt;
 • Protokół skontrum;
 • Protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia (Protokoły brakowania akt) wraz z Protokołami zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej ;
 • Rejestr spisów akt przekazanych na trwałe przechowywanie do Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie;
 • Rejestr protokołów akt kat. „B” zniszczonych w Morskim Oddziale Straży Granicznej;
 • Wykaz osób przebywających w Archiwum Zakładowym MOSG.

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 21.06.2016
Data publikacji 21.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Jaszewski Wydział Ochrony Informacji MOSG
Osoba udostępniająca informację:
Karol Hinc Wydział Ochrony Informacji
do góry