Studenckie praktyki zawodowe - Praktyki studenckie - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Studenckie praktyki zawodowe

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą, podając:
- dane osobowe studenta, w tym numer telefonu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na   przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb odbywania praktyki, 
- nazwę uczelni, wydział, kierunek, rok studiów, wraz z uzasadnieniem uwzględniającym obszar pozostający w zainteresowaniu studenta ubiegającego się o realizację praktyki,
- czas trwania praktyki oraz termin (z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy przed planowanym terminem praktyki).

Do przedmiotowej prośby należy dołączyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
2. imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnię) wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
3. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
4. kserokopię dowodu osobistego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
5. ramowy program praktyki,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie strat finansowych w wyniku szkód wyrządzonych w mieniu Straży Granicznej w trakcie odbywania praktyki w komórkach wewnętrznych Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów będzie skutkowało udzieleniem odpowiedzi odmownej.
Praktyki mogą być realizowane wyłącznie we wskazanych Placówkach Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać (złożyć, dostarczyć) na adres:

Morski Oddział Straży Granicznej
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyny. Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyk studenckich następuje z uwzględnieniem: 

- zbieżności kierunku studiów z zakresem ustawowej działalności Straży Granicznej,

-  ograniczenia dostępu do informacji związanych z ochroną informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych,

- możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek organizacyjnych.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów: 58 524 22 34 , 58 524 22 02, 58 524 20 32.

Metryczka

Data wytworzenia 10.06.2016
Data publikacji 10.06.2016
Data modyfikacji 13.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Górski, naczelnik Wydziału Kadr I Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz Gruchalla-Wensierski
Osoba modyfikująca informację:
Tadeusz Gruchalla-Wensierski
do góry