Skargi i wnioski

Zestawienie skarg i wniosków w MOSG za 2011 r.


ZESTAWIENIE SKARG I WNIOSKÓW
ZAREJESTROWNANYCH I ROZPATRZONYCH PRZEZ KOMENDANTA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
W ROKU 2011

 

1. Charakterystyka ilościowa i tematyczna rozpatrywanych skarg oraz wniosków.

W 2011 roku do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku wpłynęło  41 skarg, z tego:

-  38 skargi rozpatrzono bezpośrednio,

-1 skargę pozostawiono bez rozpatrzenia (anonim) - § 8 ust.1 Rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

-1 skargę pozostawiono bez rozpatrzenia  - § 8 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w zw. z art. 221 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,

- 1 skargę rozpatrzono w roku 2012.

Spośród załatwionych skarg 34 wpłynęło pisemnie do Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 3 zgłoszono osobiście (do protokołu), 3 zostały przesłane pocztą elektroniczną.

Stwierdzono 1 przypadek ponowienia skargi. Po jej rozpatrzeniu podtrzymano pierwotne stanowisko.
 

Podział ilościowy spraw w poszczególnych grupach tematycznych

Graniczna:

23

a) kontrola ruchu granicznego

2

b) kontrola bezpieczeństwa

8

c) ochrona granicy państwowej

13

Operacyjno-śledcza

0

Cudzoziemców

5

Kadr i szkolenia

4

Techniki i zaopatrzenia

0

Finansów

0

Inna

8

Ogółem

40

 

Podział skarg i wniosków ze względu na kategorie osób je wnoszących

Obywatele RP

35

Problematyka:

graniczna

20

kadr i szkolenia

4

cudzoziemcy

3

inna

8

Cudzoziemcy

5

Problematyka:

graniczna

3

cudzoziemcy

2

 

Podział skarg i wniosków ze względu na kategorie osób je wnoszących

Obecni i byli funkcjonariusze SG/ pracownicy SG

5

Problematyka:

kadr i szkolenia

4

inne

1

Osoby/podmioty z zewnątrz

35

Problematyka:

graniczna

23

cudzoziemców

5

inne

7

 

2. Charakterystyka ilościowa i tematyczna przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

W 2011 r. przyjęto 3 interesantów w sprawach skarg i wniosków. Skargi ta zostały rozpatrzona przez Komendanta MOSG.

Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w roku 2011. Skargi rozpatrzono

a) centrala                               – 3

b) jednostki podporządkowane   – 0

W tej kategorii nie rozpatrywano skarg ponowionych.

 

Podział ilościowy spraw w poszczególnych grupach tematycznych

1. Graniczna:

3

a) kontrola ruchu granicznego

0

b) kontrola bezpieczeństwa

2

c) ochrona granicy państwowej

1

2. Operacyjno-śledcza        

0

3. Cudzoziemców   

0

4. Kadr i szkolenia  

0

5. Techniki i zaopatrzenia   

0

6. Finansów

0

7. Inna

0

Ogółem

3

 

Podział skarg i wniosków ze względu na kategorie osób je wnoszących (obywatele RP- cudzoziemcy, osoby fizyczne-osoby prawne)

Obywatele RP – 3   (w tym osoby prawne – 0, osoby fizyczne – 3)

Cudzoziemcy – 0 

Podział skarg i wniosków ze względu na kategorie osób je wnoszących (obecni i byli funkcjonariusze/ pracownicy SG, osoby/podmioty z zewnątrz)

Obecni i byli funkcjonariusze/pracownicy SG – 0

Osoby/ podmioty z zewnątrz – 3.

 

3. Wnioski i propozycje wynikające z analizy.

W porównaniu z rokiem 2010 w roku 2011 odnotowano tendencję wzrostową ilości skarg i wniosków, które rozpatrywano w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Wzrost nastąpił w kategorii „kadr i szkolenia” i „cudzoziemców”. W tej ostatniej kategorii głównie ze względu na poszerzenie kompetencji Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności zatrudnienia.

W wyniku analizy skarg i wniosków stwierdzono, iż niektóre źródła powstawania skarg wynikają z braku informowania społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o roli i zadaniach, które realizują funkcjonariusze Straży Granicznej, w tym w zakresie uprawnień do przeprowadzania kontroli drogowej i legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Ponadto, w celu likwidacji źródeł skarg należy kontynuować działania prowadzone w latach poprzednich:

- propagować wśród funkcjonariuszy SG zasady etyki zawodowej i przestrzeganie ich zarówno w trakcie realizacji zadań służbowych jaki i w życiu prywatnym;

- prowadzić okresowe szkolenia na temat źródeł powstawania skarg i sposobu ich eliminacji dla kierownictwa MOSG oraz komendantów g.j.o.;

- dążyć do najwyższego poziomu skuteczności w działaniach podejmowanych w celu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego  poprzez, między innymi duży nacisk na samokształcenie funkcjonariuszy, stale doskonalenie ich praktycznych umiejętności, jak również odpowiednie planowanie i organizowanie tematyki szkoleń;

- na bieżąco, w trakcie przeprowadzanych odpraw do służby i doskonalenia zawodowego, przypominać o rzetelnym informowaniu podróżnych o wszelkich kwestiach związanych z przekraczaniem granicy państwowej i pobytem na terytorium RP, a także o taktownym zachowaniu funkcjonariuszy wobec osób przekraczających granicę jak i firm i instytucji współpracujących ze Strażą Graniczną;

- prowadzić aktywny nadzór merytoryczny nad realizacją zadań służbowych przez podległych funkcjonariuszy.

Metryczka

Data publikacji 07.03.2012
Data modyfikacji 12.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Murawska Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Bogdański
do góry